Lao

Updated: 18 May 2022

ລາວ / Lao

ແນວປະຕິບັດ ທາງການ ສຳລັບທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການເລືອກຕັ້ງ ຣັຖບານກາງ ປີ 2022

ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຄະແນນຂອງທ່ານຖືກນັບ

ການປ່ອນບັດຖ້າທ່ານມີ COVID-19

ຢຸດ ແລະ ພິຈາຣະນາ – ກວດເບິ່ງແຫຼງຂ່າວການເລືອກຕັ້ງຣັຖບານກາງຄັ້ງນີ້

ຄຳແນະນຳ ໃນການຈົດຊື່ລົງທະບຽນ ແລະ ການ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ

Telephone interpreter service

1300 720 153