Vietnamese

Updated: 18 May 2022

Tiếng Việt / Vietnamese

Bản Hướng dẫn chính thức bầu cử liên bang 2022

Làm thế nào để lá phiếu của quý vị có giá trị

Bỏ phiếu trong trường hợp quý vị bị COVID-19

Hãy dừng lại và cân nhắc – Hãy kiểm tra nguồn thông tin dịp bầu cử liên bang

Tài liệu hướng dẫn đọc dễ hiểu

Hướng dẫn đăng ký cử tri và bỏ phiếu

Telephone interpreter service

Tiếng Việt / Vietnamese - 1300 720 152