Vietnamese

Updated: 16 May 2019

Tiếng Việt / Vietnamese

Bản Hướng dẫn chính thức bầu cử liên bang 2019

Cách thức bỏ phiếu tại phòng phiếu

Hãy dừng lại và cân nhắc – Hãy kiểm tra nguồn thông tin dịp bầu cử liên bang

Làm thế nào để lá phiếu của quý vị có giá trị

Telephone interpreter service

Tiếng Việt / Vietnamese - 1300 720 152

Back to top