Filipino

Updated: 18 May 2022

Pilipino / Filipino

Ang inyong opisyal na gabay sa halalang pederal 2022

Paano mapapabilang ang inyong boto

Ang pagboto kung ikaw ay may COVID-19

Huminto at pag-isipan – Siyasatin ang pinagmulan (source) ngayong halalang pederal

Patnubay sa pagpapatala at pagboto

Telephone interpreter service

1300 720 153