Nepali

Updated: 27 April 2019

नेपाली / Nepali

संघिय निर्वाचन 2019 का लागि आधिकारिक निर्देशिका

रोक्किनुहोस् र बिचार गर्नुहोस् – यो संघीय निर्वाचनमा सुचनाको स्रोतको जाच गर्नुहोस्।

आफ्नो मतको गणना गर्न सक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ ?

Telephone interpreter service

1300 720 153

Back to top