Farsi (Persian)

Updated: 18 May 2022

فارسی / Farsi (Persian)

راهنمای رسمی شما برای انتخابات فدرال 2022

چگونه مطمئن شوید رأیتان شمرده می شود

رأی دادن در صورتیکه مبتلا به COVID-19 هستید

درنگ کنید و بسنجید – منبع اطلاعات را در این انتخابات فدرال بررسی کنید

اراهنمایی برای ثبت نام و رأی دادن

Telephone interpreter service

1300 290 619