Dinka

Updated: 27 April 2019

Thuɔŋjäŋ / Dinka

Awɛ̈reŋ dun ë nyuuth cï gam ë mɛ̈ktɛ̈p tënë alöc 2019 matbaainhom abɛ̈n

Kääcë ku takic – Tïŋ të jɔɔk alöc matbaainhom rɔt thïn

Të bïn këdun ca lɔc looi bï cɔk akuen

Telephone interpreter service

1300 720 153

Back to top