Dari

Updated: 18 May 2022

دری / Dari

رهنمای رسمی شما به انتخابات فدرال 2022

چه باید کرد که رأی شما شمرده شود

رای دهید اگر شما COVID-19 دارید

توقف و تعمق نمائید – منبع را در این انتخابات فدرال بررسی کنید

راهنمائی در مورد ثبت نام و رأی دهی

Telephone interpreter service

1300 290 618